സൌഹൃദം

അജിത് സോമൻ

സൌഹൃദം
(4)
വായിച്ചവര്‍ − 332
വായിക്കൂ

സംഗ്രഹം

സൌഹൃദ- മെന്തന്നെനിക്കറിവതില്ല ഇന്നീ മൂകാന്തകാരത്തിന് നിമിഷാര്ദ്രയാമത്തില് സൌഹൃദമെന്ന വാക്കു ഞാന് എന്നേ മറന്നിരിക്കുന്നു സൌഹൃദമെന്നു ഞാന് നിനച്ചതൊക്കെ കപട നാട്യത്തിന് രൂപങ്ങള് മാത്രം കപട സ്നേഹത്തിന് ബിംബങ്ങള് മാത്രം നിര്മ്മല സൌഹൃദ- മെന്നൊന്നതില്ല ഇന്നെന് വനികയില് കപട നാട്യങ്ങള് തന് ചിത്രങ്ങള് മാത്രം.....
malayalam@pratilipi.com
+91 9036506463
സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഫോളോ ചെയ്യൂ
     

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്
തൊഴിലവസരങ്ങള്‍
പ്രൈവസി പോളിസി
നിബന്ധനകള്‍
© 2017 Nasadiya Tech. Pvt. Ltd.